Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady organizowania kursów i szkoleń

 

INFORMATOR O KURSACH I SZKOLENIACH PROWADZONYCH W WOJSKOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W 2021 r.

ZGODNIE Z POLECENIEM DOWÓDCY GENERALNEGO RSZ NA KURSY BĘDĄ PRZYJMOWANE

TYLKO OSOBY ZASZCZEPIONE PRZECIW COVID-19.

KURSANCI SĄ ZOBLIGOWANI DO DOSTARCZENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZASZCZEPIENIE SIĘ.

BRAK POWYŻSZEGO ZAŚWIADCZENIA BEDZIE SKUTKUTKOWAŁO NIEPRZYJĘCIEM NA KURS.

 

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi zwane dalej „Organizatorem” prowadzi kształcenie w formie kursów doskonalących, kwalifikacyjnych, szkoleń specjalistycznych, szkoleń na potrzeby NSR, szkoleń studentów - kandydatów na żołnierzy zawodowych korpusu osobowego medycznego oraz szkoleń na potrzeby organizacji poza rządowych i innych partnerów społecznych na podstawie:

- Decyzji nr 420/MON z dnia 12 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych;
- „Rocznego planu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej na 2012 rok.”, zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 01 czerwca 2011 roku;
- Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. – art.12 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 i 3 (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410);
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. nr 60, poz. 408);
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. nr 299, poz. 1778).

1. Organizator w pierwszym dniu kursu/szkolenia przekazuje uczestnikom informacje dotyczące:

- organizacji i przebiegu kursu,
- obowiązkowych zaliczeń modułów teoretycznych,
- regulaminu kursu/szkolenia, z którym każdy uczestnik po zapoznaniu się potwierdza własnoręcznym podpisem,
- sposobu ukończenia kursu/szkolenia.

2. Harmonogram zajęć umieszczany jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Dydaktycznego.
3. Uczestnik kursu/szkolenia ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych programem kursu/szkolenia.
4. Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbywa się w oparciu o komisyjny egzamin końcowy składający się z egzaminu teoretycznego i praktycznego. Ocena średnia z części teoretycznej i praktycznej jest obliczana, jako średnia arytmetyczna.
Skala ocen:
od 3,00 do 3,50 – dostateczny (3);
od 3,51 do 4,50 – dobry (4);
od 4,51 do 5,00 – bardzo dobry (5).
5. Organizator po zakończeniu kursu/szkolenia wydaje zaświadczenie lub certyfikat o ukończeniu kursu/szkolenia oraz prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń i przechowuje dokumentację przez okres 5 lat.
6. Umundurowanie w czasie trwania kursu/szkolenia – polowe, dostosowane do pory roku i warunków atmosferycznych.


Szkolenie Combat Lifesaver (CLS)

Założeniem CLS jest obecność w każdej załodze (np. pojazdu typu KTO Rosomak) lub drużynie co najmniej jednego przeszkolonego ratownika CLS (Combat Lifesaver). Będzie on stanowił pomost między rannym żołnierzem na polu walki, a służbami medycznymi w pododdziale lub tymi, które dotrą jako MEDEVAC do patrolu, czy konwoju. Każdy uczestnik szkolenia, który zda pozytywnie egzamin otrzyma dokument potwierdzający ukończenie kursu, który będzie dołączony do akt personalnych żołnierza. Combat Lifesaver musi być recertyfikowany co 12 miesięcy na szczeblu jednostki wojskowej. Amerykanom zależy aby wśród polskich żołnierzy służyli w Afganistanie przeszkoleni CLS. Będą oni mogli udzielić pomocy kolegom z armii amerykańskiej znając ich sprzęt i procedury.

Szkolenie Combat Lifesaver (CLS) obejmuje:

- udzielanie taktycznej pomocy medycznej rannemu na polu walki i podejmowanie decyzji przy udzielaniu tej pomocy pod ostrzałem lub bez ostrzału oraz podczas ewakuacji poszkodowanych z rejonu zagrożenia,
- ocenę stanu rannego,
- udrożnienie i kontrolę dróg oddechowych,
- wprowadzanie rurki nosowo-gardłowej wykorzystywane w przypadkach urazów twarzy lub głębokich stanów nieprzytomności,
- użycie igły large-bore w urazach klatki piersiowej poszkodowanego w przypadku konieczności odbarczenia odmy,
- postępowanie z ranami drążącymi,
- tamowanie krwawienia zawierające m.in. użycie opatrunku hemostatycznego,
- zapobieganie rozwojowi wstrząsu hipowolemicznego
- użycie stazy taktycznej CAT (zakładanie jedną ręką),
- zakładanie polowej karty medycznej,
- zgłoszenie ewakuacji medycznej (MEDEVAC),
- ewakuację rannego za pomocą noszy SKED lub noszy improwizowanych.

Wymagane wyposażenie uczestnika kursu CLS:

- Mundur polowy ( 2 kpl.) – w zależności od pory roku,
- Kamizelka kuloodporna lub taktyczna,
- Nakolanniki + naramienniki,
- Hełm,
- Rękawice taktyczne,
- Gogle,
- Czołówka (latarka),
- Maska przeciwgazowa,
- Odzież przeciwchemiczna,
- Zeszyt + długopis + ołówek.

Przykładowe pytania egzaminacyjne:

1. Które z poniższych najlepiej określa ratownika pola walki?
   a. żołnierz nie będący personelem medycznym, który podejmuje czynności ratujące życie i są one jego głównym zadaniem,
   b. żołnierz nie będący personelem medycznym, który podejmuje czynności ratujące życie i są one jego drugim zadaniem,
   c. medyk, który podejmuje czynności ratujące życie i są one jego głównym zadaniem,
   d. medyk, który podejmuje czynności ratujące życie i są one jego drugim zadaniem.
2. Jesteś pod ostrzałem, poszkodowany ma otwartą ranę klatki piersiowej. Nie oddycha, nie porusza się, nie ma pulsu. Co w tej sytuacji powinieneś zrobić:
   a. udrożnić drogi oddechowe i ponownie sprawdzić oddech,
   b. wykonać szczelny opatrunek na ranę wlotową i wylotową nieprzepuszczalnym materiałem,
   c. rozpocząć RKO,
   d. nie podejmuj się ratowania poszkodowanego.
3. Zbliżasz się do poszkodowanego, który leży na plecach i wydaję się być nieprzytomny. Nie widzisz żadnych oczywistych ran, nie jesteście pod ostrzałem wroga. Co powinieneś zrobić w pierwszej kolejności?
   a. udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego wykonując odchylenie głowy i uniesienie żuchwy,
   b. włożyć rurkę nosowo-gardłową do nozdrza poszkodowanego,
   c. wykonać RKO,
   d. delikatnie wstrząsnąć ramieniem poszkodowanego i zapytać głośno " Czy wszystko jest w porządku?"
4. Oceniasz stan poszkodowanego używając skali AVPU, aby ocenić jego poziom świadomości. Poszkodowany nie odpowiada, gdy zadajesz mu głośno pytania, ale reaguje na ból, kiedy pocierasz jego mostek przegubem dłoni. Jego stopień świadomości zakwalifikujesz jako:
   a. A
   b. V
   c. P
   d. U
5. Który z poniższych wariantów w sposób najefektywniejszy powstrzyma intensywne krwawienie z kończyn ?
   a. opatrunek polowy,
   b. staza taktyczna (CAT),
   c. opatrunek uciskowy,
   d. ręczny ucisk.


Szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Szkolenie realizowane jest w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego na podstawie:

- Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. - art. 12 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 i 3 (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410).
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. nr 60 poz. 408).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 (Dz. U. nr 299 poz.1778) zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szkolenie trwa 66 godzin zegarowych, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 41 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym w ostatnim dniu szkolenia trwającym 5 godzin zegarowych. Szkolenie przewidziane jest dla żołnierzy bez wykształcenia medycznego. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie żołnierzy do uczestnictwa, organizowania i przeprowadzania akcji ratowniczych, w tym udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania poszkodowanych personelowi jednostek ochrony zdrowia lub innym służbom ratowniczym. Egzamin realizowany jest zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Część teoretyczna to test składający się z 30 pytań testowych wybranych z bazy pytań udostępnianej i opracowanej przez Centrum Egzaminów Medycznych. Podstawą zaliczenia testu jest udzielenie 27 prawidłowych odpowiedzi tj. 90%. Część praktyczna to dwa wybrane losowo przez uczestnika zadania do wykonania sprawdzające poziom opanowania umiejętności i czynności będących przedmiotem szkolenia oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez min. 2 minuty. Do części teoretycznej dopuszczeni zostają tylko Ci uczestnicy, którzy zaliczą część teoretyczną egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu uczestnik uzyskuje tytuł "ratownik" ważny przez 3 lata od terminu zdania egzaminu.


Szkolenie Combat Medic

Przeznaczony jest dla ratowników medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem personelu przeznaczonego do udziału w misjach poza granicami kraju. Kurs trwa 5 dni. Słuchacze przed rozpoczęciem kursu zobowiązani sa do zapoznania się z Wytycznymi TCCC, które zamieszczone są na stronie internetowej Centrum. Forma kursu wymaga od słuchaczy wysokiej sprawności fizycznej i odporności na stres. Zajęcia programowe odbywają się w Ośrodku Symulacji Medycznej Pola Walki oraz Ośrodku Jeżewo. Podstawową formą szkolenia są wykłady, zajęcia praktyczne i symulacja medyczna. Po każdych zajęciach teoretycznych odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu danej tematyki, tak by kursanci w najwyższym stopniu osiągnęli cele szkoleniowe. W zajęciach praktycznych kursanci uczestniczą w pełnym oporządzeniu (kamizelka kuloodporna, hełm, karabinek kbk AK, plecak ratownika). W celu zapewnienia odpowiedniego przygotowania kursantów do udzielania pomocy medycznej w trudnych warunkach, zajęcia odbywają się również w godzinach popołudniowych i nocnych. Jeżeli w trakcie trwania kursu, szkolony nie będzie wykazywał odpowiedniego przyrostu wiedzy, a jego umiejętności będą niewystarczające by sprostać postawionym przez instruktorów zadaniom, kierownik Kursu po konsultacji z instruktorami, może podjąć decyzje o relegowaniu kursanta z trwającego kursu. Taką decyzję może podjąć sam kursant, jeżeli uzna, że nie jest w stanie opanować materiału oraz sprostać postawionym zadaniom. Egzamin końcowy odbywa się w OC Jeżewo na podstawie 3 sytuacji symulowanych obejmujących trzy fazy taktycznej pomocy medycznej CUF, TFC, CASEVAC.

Przykładowe pytania egzaminacyjne:

1. 23-letni żołnierz w wyniku wybuchu miny pułapki wypadł z wozu. Na miejscu zdarzenia nieprzytomny, oddycha jacy, NIBP 70/40 mmHg, HR 120/min, nie otwiera oczu, reakcja wyprostna na ból, bez reakcji słownej.
   a. Mechanizm wypadku świadczy o urazie niskoenergetycznym, pacjent wymaga tlenoterapii biernej na maskę oraz unieruchomienia na desce ortopedycznej,
   b. Jest to pacjent niestabilny krążeniowo, z niską punktacją w GCS wymagający przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych,
   c. Najbardziej prawdopodobny uraz dotyczy krtani co spowodowało całkowitą niedrożność dróg oddechowych,  
   d. Żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
2. Charakter obrażeń wywołanych postrzałami w największym stopniu zależy od:
   a. Masy pocisku,
   b. Kalibru,
   c. Prędkości początkowej pocisku,
   d. Odległości,
   e. Żadna z powyższych.
3. Wstrząs jest najlepiej definiowany przez:
   a. Utrata 30% lub większej objętości krwi krążącej,
   b. Ciśnienie skurczowe niższe niż 90 mm Hg,
   c. Uogólniona nieodpowiednia perfuzja tkanek.
4. Złamanie kości udowej może spowodować utratę krwi rzędu:
   a. 500-1000 ml,
   b. 1000-2000 ml,
   c. 1500-3000 ml.
5. Udzielasz pomocy poszkodowanemu, ale jesteście pod ostrzałem. Którą z poniższych czynności wykonasz, zanim przemieścisz się z rannym w bezpieczne miejsce?
   a. udrożnienie dróg oddechowych,
   b. odbarczenie klatki piersiowej,
   c. założenie stazy taktycznej (CAT) na kończynę z silnie krwawiącymi ranami.


 Szkolenie specjalistyczne w ramach służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej, kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) na potrzeby korpusu szeregowych, do wykonywania obowiązków na stanowiskach zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową w korpusie osobowym medycznym. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych ratowników medycznych pracujących w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w oparciu o najnowszy sprzęt i obowiązujące wytyczne postępowania. Sześcioosobowe grupy szkoleniowe zapewniają możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych każdego ze szkolonych oraz indywidualne podejście instruktora. Uczestnikom przekazywana jest wiedza dotycząca zasad postepowania z poszkodowanym urazowym, rannym w stanie zagrożenia życia, prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej (także z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego- AED) oraz psychicznego wsparcia poszkodowanych w wypadkach. W trakcie ćwiczeń odbywających się na Ośrodku Szkolenia Praktycznego kursanci nabywają wiedzę dotyczącą segregacji poszkodowanych w zdarzeniach masowych oraz ich ewakuacji z pojazdów, którą doskonalą na zajęciach praktycznych na Ośrodku Ćwiczeń Jeżewo współpracując z instruktorami z Państwowej Straży Pożarnej. Całość szkolenia wzbogacona jest ponadto o zajęcia z podstawowej terminologii wojskowej i wojskowo- medycznej, alfabet wojskowy i 9-linijkowy meldunek MEDEVAC w języku angielskim. Żołnierze służby przygotowawczej poznają również zasady naboru do Narodowych Sił Rezerwowych oraz specyfikę tej służby. Intensywność zajęć oraz zakres wiedzy przekazywany słuchaczom sprawia, że są oni przygotowani do udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia do czasu przekazania poszkodowanego personelowi jednostek ochrony zdrowia. Szkolenie odbywa się zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408 z późn. zm.) i umożliwia uczestnikom uzyskanie tytułu ratownika.

Przykładowe pytania egzaminacyjne:

1. Ocenę oddechu poszkodowanego prowadzimy przez:
   a. 15 sekund,
   b. 10 sekund,
   c. 25 sekund,
   d. 1 minutę,
   e. żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
2. Przyczyna wstrząsu hipowolemicznego to:
   a. nagły spadek poziomu cukru we krwi,
   b. nagłe podniesienie poziomu cukru we krwi,
   c. chwilowa utrata przytomności,
   d. spadek objętości krwi krążącej,
   e. wszystkie odpowiedzi są fałszywe.
3. Elektrody AED umieszczamy:
   a. jedną pod prawym obojczykiem wzdłuż mostka, drugą nad koniuszkiem serca poszkodowanego,
   b. elektrody mogą pozostać na klatce piersiowej w dowolnych miejscach po obu stronach mostka poszkodowanego,
   c. jedną pod lewym obojczykiem wzdłuż mostka, drugą nad koniuszkiem serca poszkodowanego,
   d. elektrody należy umieścić 2 palce powyżej kąta międzyżebrowego poszkodowanego,
   e. w taki sposób, aby ich końce nie stykały się nad mostkiem poszkodowanego co ułatwi przepływ energii.
4. W celu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca, ręce układamy:
   a. na środku mostka poszkodowanego,
   b. na dolnym 1/3 końcu mostka poszkodowanego,
   c. na lewo od środka nad sercem ratowanego,
   d. 1cm powyżej łuku międzyżebrowego ratowanego,
   e. w górnej 1/3 mostka poszkodowanego.
5. Powrót oddechu, krążenia i świadomości to:
   a. defibrylacja,
   b. resuscytacja,
   c. reanimacja,
   d. dekontaminacja,
   e. dekompresja.


Kurs doskonalący z zakresu epidemiologii i higieny wojskowej dla personelu medycznego Sił Zbrojnych RP realizującego zadania poza granicami kraju

Kurs przewidziany jest dla personelu medycznego:
- lekarzy i pielęgniarek szczebla KZ, OW, ZT i Oddziałów,
- kadry Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej,
- pracowników laboratoriów polowych,
- grup rozpoznania medycznego,
- grup nadzoru epidemiologicznego,
- grup dezynfekcji i oczyszczania wody.
Celem kursu jest uzyskanie przez personel medyczny wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu epidemiologii i higieny wojskowej z którymi się styka podczas pełnionych misji wojskowych. Czas trwania kursu : 6 dni Problematyka kursu obejmuje przedstawienie zagrożeń wynikających z użycia broni masowego rażenia, ze szczególnym podkreśleniem nowych zjawisk – globalny bioterroryzm. Uczestnicy przyswajają podstawową wiedzę z zakresu higieny, epidemiologii chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych i tropikalnych w rejonie misji pokojowych. Poznają zasady profilaktyki czynnej i biernej, oraz postępowania z chorym zakaźnie zgodnie z regulacjami prawnymi ujętymi w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych oraz regulacją Wojskowej Inspekcji Sanitarnej. W trakcie kursu odbywają się praktyczne ćwiczenia dotyczące prognozowania i oceny sytuacji skażeń biologicznych i ataków bioterrorystycznych. Duży nacisk jest położony na szybką umiejętność rozpoznawania chorób kwarantannowych i wprowadzanie zasad kwarantanny.


Kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym dla personelu medycznego

Kurs przewidziany jest dla kadry:
- średniego personelu medycznego szczebla KZ, OW, ZT i Oddziałów,
- Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej
- rozpoznania medycznego
- nadzoru epidemiologicznego.
Czas trwania kursu : 5 dni
Celem kursu jest możliwość uzyskania przez podoficera wojskowej służby zdrowia specjalistycznych kwalifikacji do objęcia wyższych stanowisk służbowych, gdzie wymagana jest wiedza z tego zakresu.
Podczas zajęć przedstawiana jest problematyka nowych zagrożeń epidemiologicznych i epizootycznych . Prowadzone są praktyczne ćwiczenia oceny sytuacji epidemiologicznej.
Przedstawione są sposoby szybkiej identyfikacji patogenu i zasady postępowanie p/epidemicznego. W toku kursu przedstawiana jest struktura wojskowych służb epidemiologicznych oraz ich zadania.
Ponadto problematyka kursu poza zagadnieniami z medycyny z kliniki chorób zakaźnych i odzwierzęcych , przedstawia nowe zagadnienia dotyczące ataków bioterrorystycznych oraz stałego zagrożenia użyciem broni biologicznej.


Kurs doskonalący z zakresu udzielania pomoc medyczna poszkodowanym w środowisku skażenia czynnikami bmr (cbrn) i toksycznymi środkami przemysłowymi

Kurs przeznaczony jest dla:

etatowego personelu wojskowej służby zdrowia z wykształceniem medycznym (personel wyższy i średni) oraz przedstawicieli ratownictwa chemicznego.
Kurs doskonalący ma na celu uzyskanie przez uczestników zdolności do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w środowisku skażenia czynnikami BMR (CBRN) i Toksycznymi Środkami Przemysłowymi ( TŚP).
Czas trwania kursu : 8 dni
Problematyka kursu obejmuje przedstawienie zagrożeń wynikających z użycia broni masowego rażenia, ze szczególnym podkreśleniem nowych zjawisk powodujących uwolnienie do środowiska toksycznych środków przemysłowych. W organizowanych ćwiczeniach symulacyjnych w Ośrodku Szkolenia zdobywa umiejętności organizowania pomocy medycznej w środowisku skażonym czynnikami broni masowego rażenia i toksycznymi środkami przemysłowymi. Kurs jest współorganizowany przez specjalistów wojskowej epidemiologii z różnych ośrodków. Słuchacz po odbytym kursie zna zasady prawidłowego postępowania medycznego, profilaktyki i leczenia etapowego poszkodowanych czynnikami broni masowego rażenia.

Wyposażenie niezbędne, które każdy żołnierz powinien posiadać na kursie:
- Mundur polowy ( 2 kpl.) – w zależności od pory roku,
- Kamizelka taktyczna,
- Hełm,
- Czołówka (latarka),
- Maska przeciwgazowa,
- Odzież ochronna przeciwchemiczna
- Zeszyt + długopis + ołówek.


Kurs doskonalący z zakresu udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w środowisku skażenia czynnikami bmr (cbrn)

Kurs przeznaczony jest dla:

personelu wojskowej służby zdrowia z podstawowym wykształceniem medycznym oraz personelu ratownictwa chemicznego.
Kurs doskonalący ma na celu uzyskanie przez uczestników zdolności do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w środowisku skażenia czynnikami broni masowego rażenia (CBRN).
Czas trwania kursu: 5 dni.
W programie uwzględnia się nowe procedury postępowania sytuacji zastosowania czynnika BMR. W toku ćwiczenia scenariuszy działań wojskowej służby z różnych kategorii broni masowego rażenia (CBRN) uwzględniono możliwość zastosowania profilaktyki. Szczególny nacisk podczas prowadzenia kursu należy położono na umiejętność zastosowania indywidualnych jak i zbiorowych środków ochrony przed CBRN. W ramach ćwiczeń praktycznych wprowadzono scenariusze skażeń i ognisk epidemicznych do sprawdzeniu umiejętności działania w ognisku masowych strat w przypadku ataku chemicznego, radiologicznego, biologicznego.
W ramach zintegrowanego ćwiczenia polowego sprawdzane są umiejętności udzielania pomocy medycznej i segregacji chorych porażonych w ataku CBRN, z uwzględnieniem kolejności wykonywanych czynności medycznych i czasu działania przez poszczególne grupy ćwiczących.

Wyposażenie niezbędne, które każdy żołnierz powinien posiadać na kursie:
- Mundur polowy ( 2 kpl.) – w zależności od pory roku,
- Kamizelka taktyczna,
- Hełm,
- Czołówka (latarka),
- Maska przeciwgazowa,
- Odzież ochronna przeciwchemiczna
- Zeszyt + długopis + ołówek.


Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej dla potrzeby organizacji proobronnych

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie ratownictwa taktycznego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy, właściwej postawy etycznej w podejmowanych działaniach ratunkowych. Przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania pierwszej pomocy do czasu przybycia personelu medycznego w miejscu zdarzenia co powinno zminimalizować dalsze zagrożenia życia poszkodowanych do czasu przekazania ich personelowi służby zdrowia. Każdy uczestnik szkolenia, który zda pozytywnie egzamin otrzyma dokument potwierdzający ukończenie kursu.
Czas trwania kursu : 5 dni

Szkolenie obejmuje:
- udzielanie taktycznej pomocy medycznej rannemu na polu walki i podejmowanie decyzji przy udzielaniu tej pomocy pod ostrzałem lub bez ostrzału oraz podczas ewakuacji poszkodowanych z rejonu zagrożenia;
- ocenę stanu rannego;
- udrożnienie i kontrolę dróg oddechowych,
- wprowadzanie rurki nosowo-gardłowej wykorzystywane w przypadkach głębokich stanów nieprzytomności.
- użycie igły large-bore w urazach klatki piersiowej poszkodowanego w przypadku konieczności odbarczenia odmy.
- postępowanie z ranami drążącymi;
- tamowanie krwawienia zawierające m.in. użycie opatrunku hemostatycznego;
- zapobieganie rozwojowi wstrząsu hipowolemicznego;
- użycie stazy taktycznej CAT (zakładanie jedną ręką);
- wypełnianie polowej karty medycznej;
- zgłoszenie ewakuacji medycznej (MEDEVAC);
- ewakuację rannego za pomocą noszy SKED lub noszy improwizowanych;
- techniki samoobrony;
- marsz kondycyjny.

Uczestnicy kursu proszeni są o zabranie ze sobą stroju i obuwia sportowego!


Szkolenie stanowiskowe personelu medycznego SZ RP realizującego zadania poza granicami kraj - TRAUMA TEAM

Kurs doskonalący przeznaczony jest dla żołnierzy bez wykształcenia medycznego zakwalifikowanych do realizacji zadań poza granicami kraju w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Celem kursu jest uzyskanie przez szkolonych aktualnej wiedzy z zakresu wypełniania dokumentacji medycznej "Trauma form" niezbędnej na poziomie II oraz doskonalenie umiejętności praktycznych wynikających z zakresu realizacji zadań określonych dla pomocniczego personelu medycznego w ramach Zespołu Urazowego (Trauma Team). Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń prowadzone są przez wykfalifikowanych instruktorów którzy zdobyli swoje doświadczenie podczas misji pokojowych w Iraku i Afganistanie. Na kursie szkoleni zapoznają się z dokumentacją medyczną trauma form obowiązującą na teatrze działań wojennych . Podczas dwudniowego cyklu szkolenia uczestnicy poznają podstawową terminologię medyczną w języku angielskim potrzebną do sporządzania dokumentacji trauma form. Kurs zakończony jest egzaminem praktycznym, który uprawnia kursanta do odbycia dalszego etapu szkolenia na kursie TRAUMA ROOM na stanowisku dedykowanym Recorder.

Załączniki do kursu :
- Dokumentacja Trauma form,
- Wybrane zagadnienia z języka angielskiego w praktyce zawodowej ratownika medycznego (A.W. Kierczak Angielski w praktyce ratownika medycznego PZWL Warszawa 2011),
- Dokumentacja Mace.


Kurs kwalifikacyjny „Organizacja zabezpieczenia medycznego batalionu (równorzędnego)” dla kandydatów na wyższe stanowiska służbowe STE: porucznik, pion funkcjonalny szczególny, korpus osobowy medyczny, kod kursu 8351002

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP planowanych do wyznaczenia na stanowiska o stopniu etatowym porucznika (porucznika marynarki) w pionie funkcjonalnym szczególnym w korpusie osobowym medycznym. Celem kursu jest nabycie wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do objęcia wyższego stanowiska służbowego w korpusie osobowym medycznym wszystkich grup osobowych.
W wyniku realizacji celów kursu uczestnik zdobywa wiedzę ogólnowojskową i specjalistyczną w zakresie:
organizacji i ochrony zdrowia wojsk, farmacji i logistyki medycznej, OPBMR i epidemiologii wojskowej, medycyny ratunkowej i katastrof, interny polowej, chirurgii polowej, stresu bojowego, bioetyki i prawa medycznego, działalności metodycznej i metodyki szkolenia, międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, taktyki ogólnej, środków dowodzenia, dowodzenia wojskami i logistyki wojskowej.


Kurs kwalifikacyjny „Organizacja zabezpieczenia medycznego brygady (równorzędnej)” dla kandydatów na wyższe stanowiska służbowe STE: kapitan, pion funkcjonalny szczególny, korpus osobowy medyczny, kod kursu 8351001

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP planowanych do wyznaczenia na stanowiska o stopniu etatowym kapitana (kapitana marynarki) w pionie funkcjonalnym szczególnym w korpusie osobowym medycznym. Celem kursu jest nabycie wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do objęcia wyższego stanowiska służbowego w korpusie osobowym medycznym wszystkich grup osobowych.
W wyniku realizacji celów kursu uczestnik zdobywa wiedzę ogólnowojskową i specjalistyczną w zakresie:
organizacji i ochrony zdrowia wojsk, farmacji i logistyki medycznej, OPBMR i epidemiologii wojskowej, medycyny ratunkowej i katastrof, interny polowej, chirurgii polowej, stresu bojowego, bioetyki i prawa medycznego, działalności metodycznej i metodyki szkolenia, współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, taktyki ogólnej, środków dowodzenia, dowodzenia wojskami i logistyki wojskowej.


Kurs doskonalący „Organizacja zabezpieczenia medycznego dywizji (równorzędnej)” dla kandydatów na wyższe stanowiska służbowe STE: major, pion funkcjonalny szczególny, korpus osobowy medyczny, kod kursu 8351003

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP planowanych do wyznaczenia na stanowiska o stopniu etatowym majora (komandora podporucznika marynarki) w pionie funkcjonalnym szczególnym w korpusie osobowym medycznym. Celem kursu jest nabycie wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do objęcia wyższego stanowiska służbowego w korpusie osobowym medycznym wszystkich grup osobowych.
W wyniku realizacji celów kursu uczestnik zdobywa wiedzę ogólnowojskową i specjalistyczną w zakresie:
Organizacji i ochrony zdrowia wojsk, farmacji i logistyki medycznej, OPBMR i epidemiologii wojskowej, medycyny ratunkowej i katastrof, interny polowej, chirurgii polowej, stresu bojowego, bioetyki i prawa medycznego, działalności metodycznej i metodyki szkolenia, współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, taktyki ogólnej, środków dowodzenia, dowodzenia wojskami i logistyki wojskowej.


Kurs doskonalący Organizacja zabezpieczenia medycznego Poziomu 1

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy korpusu osobowego medycznego – lekarzy medycyny, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz ratowników w tym ratowników-dozymetrystów i ratowników-elektromechaników. Celem kursu jest przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań związanych z organizacją zabezpieczenia medycznego i udzielaniem opieki medycznej w placówce medycznej Poziomu 1. Kurs powstał po analizie kursu pilotażowego w WCKMed. w maju 2014 roku, analizie i ocenie w zakresie efektywności i skuteczności przyjętych rozwiązań organizacyjnych systemu zabezpieczenia medycznego wojsk na podstawie doświadczeń zebranych w ramach ćwiczeń taktycznych z wojskami pk. GEPARD-14 i DRAGON-15 oraz testów modelowej placówki przeprowadzonych w czasie ćwiczeń taktycznych z wojskami DRAGON-15. Udział w kursie zapewni nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na zorganizowanie zabezpieczenia medycznego oraz udzielanie pomocy medycznej w placówce medycznej Poziomu 1.
W rezultacie realizacji głównego celu szkolenia uczestnik kursu powinien umieć:

- organizować zabezpieczenia medyczne Poziomu 1 opieki medycznej,
- wykorzystać potencjał placówki medycznej w systemie ewakuacji medycznej,
- udzielać pomocy medycznej z wykorzystaniem etatowego wyposażenia placówki medycznej Poziomu 1.

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego
6 Sierpnia 92
90-646 Łódź
tel. 261444204
fax. 261444016
wckmed@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.