BIP
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Change version

W celu realizacji wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego z siedzibą w Łodzi, ul. 6 Sierpnia 92, 90-646 Łódź, reprezentowanym przez Komendanta Centrum.

  

 1. W sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: wckmed@ron.mil.pl lub adresu korespondencyjnego: Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego ul. 6 Sierpnia 92, 90-646 Łódź.

  

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

  

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 

a.    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego;

b.    realizacji umów zawartych z Wykonawcami i Zleceniobiorcami;

c.    w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej uzyskanej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych mogą być:

 

a.    podmioty publiczne upoważnione z mocy prawa;

b.    jednostki/instytucje wojskowe w zakresie swoich kompetencji;

c.    inne podmioty, które na podstawie właściwych umów zawartych z Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego przetwarzają dane osobowe, dla których WCKMed.  jest Administratorem.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 

a.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c.    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e.    prawo do wniesienia skargi do Administratora oraz do Prezesa UODO.

 

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 1.  W przypadku, gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 1.  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i nie będą profilowane.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych