BIP
TRADYCJE
Change version

I. DZIEDZICZENIE I KULTYWOWANIE TRADYCJI ORĘŻA POLSKIEGO.


Na podstawie decyzji Nr 279/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego (Dz.Urz.MON z 2011r., Nr 16, Poz. 221), Centrum:


1) Przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji,

 • Wojskowej Szkoły Sanitarnej (1922-1925),
 • Oficerskiej Szkoły Sanitarnej (1925-1928),
 • Szkoły Podchorążych Sanitarnych (1928-1930),
 • Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (1930-1939),
 • Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (1939-1940),
 • Wojskowego Centrum Wyszkolenia Medycznego (1950-1958),
 • I Centralnego Szpitala Klinicznego WAM (1958-2002),
 • Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych (2002-2010);

2) Przyjmuje imię gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego,

 

3) Ustanawia się doroczne święto Centrum w dniu 6 września.

 

Na podstawie decyzji Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 stycznia 2012 r. wprowadza się odznakę pamiątkową Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego.

Na podstawie decyzji Nr 47/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lutego 2012 r. wprowadza się oznakę rozpoznawczą Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego.

 

II. KALENDARIUM WOJSKOWEGO SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO.

XVIII w.

1790

Organizowano:

 • kursy felczerów wojskowych w Tulczynie,
 • szkolenie w ramach samokształcenia i udział w wykładach z przedmiotów medycznych felczerów w czynnej służbie wojskowej.

1791

Kształcono stypendystów wojskowych na cywilnych uczelniach.

XIX w.

1808

W Warszawie została założona SZKOŁA CHIRURGICZNA WOJSKOWA, w której szkolono felczerów na potrzeby armii Księstwa Warszawskiego. Szkoła funkcjonowała z dłuższymi przerwami do 1831 roku. Dla lekarzy i aptekarzy w czynnej służbie wojskowej wprowadzono wykłady i ćwiczenia realizowane w Głównym Szpitalu Wojskowym w Ujazdowie.

 15. XI - utworzono w Warszawie Wydział Akademicko- Lekarski, którego słuchacze w dużej części byli stypendystami wojskowymi (w II RP przyjęto tę datę za święto Wojskowej Służby Zdrowia).

 Kształcono lekarzy, chirurgów i farmaceutów wojskowych na Wszechnicy Krakowskiej (do 1831r.).

1857

Powołano CESARSKO – KRÓLEWSKĄ  AKADEMIĘ  MEDYKO  –  CHIRURGICZNĄ
w Warszawie.

LATA 1922 - 1939

1922

1.11. - rozkazem ministra Spraw Wojskowych utworzono w Warszawie WOJSKOWĄ  SZKOŁE  SANITARNĄ (WSS) w celu kształcenia kandydatów na oficerów służby zdrowia. Kształcenie medyczne realizowano na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego lub w Państwowym Instytucie Dentystycznym, a szkolenie wojskowo-medyczne w ramach tej Szkoły. Pierwszym komendantem Szkoły został płk dr med. Stefan Hubicki.

 14.11. - inauguracja pierwszego roku nauki w przededniu Święta Korpusu Sanitarnego Wojska Polskiego (w kolejnych latach- rocznicę tej inauguracji- obchodzono jako święto Wojskowej Szkoły Sanitarnej i Oficerskiej Szkoły Sanitarnej).

1925

Wojskową Szkołę Sanitarną zespolono z Wojskowym Instytutem Sanitarnym oraz Szpitalem Ujazdowskim i przemianowano na OFICERSKĄ SZKOŁĘ SANITARNĄ (OSS). Stworzono, tym samym, możliwość szkolenia i prowadzenia specjalizacji w oparciu o własną bazę. Stopniowo część zajęć akademickich zaczęto prowadzić w ramach OSS.

1928

1.09. - wprowadzono zmianę nazwy Oficerskiej Szkoły Sanitarnej na SZKOŁĘ  PODCHORĄŻYCH SANITARNYCH (SPS). Wszystkie oficerskie szkoły w Wojsku Polskim przemianowano na szkoły podchorążych. Nowa nazwa nawiązywała do tradycji sprzed Powstania Listopadowego i nie oznaczała zmian struktury organizacyjnej i zadań szkoły. Z początkiem lat trzydziestych nastąpiły dalsze zmiany w szkolnictwie wojskowym (formowano m. in. centra szkolenia).

1930

1.04. - powołano do życia CENTRUM WYSZKOLENIA SANITARNEGO (CWSan.), w składzie którego funkcjonowały: Komenda Szkoły Podchorążych Sanitarnych, Batalion Podchorążych Zawodowych i Batalion Podchorążych Rezerwy, Kurs Oficerów odbywających roczny staż szpitalny oraz Szpital Szkolny. W CWSan. rozbudowano szkolenie i specjalizację podyplomową, a także rozszerzono zakres nauczania przedmiotów medycznych.

II  WOJNA  ŚWIATOWA

1939

kampania wrześniowa- czynną służbę w korpusie medycznym pełniło 466. oficerów zdając swój egzamin zawodowy podczas wojny obronnej i na frontach II wojny światowej. W Combourg we Francji funkcjonuje CENTRUM  WYSZKOLENIA  SANITARNEGO. Ośrodek ten powołano w celu przeszkolenia,  w ramach krótkotrwałych kursów, kadrę medyczną Armii Polskiej we Francji (funkcjonowało do czerwca 1940 r.). Za męstwo na polach bitew zostało odznaczonych Krzyżem Virtuti Militari 35. wychowanków wojskowych szkół medycznych.

1940

W Szwajcarii w m. Winterthur  utworzono jeden z Obozów Uniwersyteckich dla żołnierzy polskich 2. Dywizji Strzelców Pieszych (po przekroczeniu granicy francusko-szwajcarskiej żołnierze Dywizji zostali internowani w Szwajcarii). Na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Zurychu studiowało również 44.  żołnierzy z Obozu Uniwersyteckiego.

1944

24.11. - rozkazem Naczelnego Dowódcy WP sformowano KATEDRĘ  MEDYCYNY WOJSKOWEJ przy Uniwersytecie w Lublinie (w 1946 r. Katedrę przemianowano na FAKULTET MEDYCYNY WOJSKOWEJ, a w końcu tego roku rozformowano).

LATA  1945 - 1957

1945

31.07. - na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy WP powołano w Łodzi WOJSKOWO-MEDYCZNĄ SZKOŁĘ  FELCZERÓW. Do końca 1946 r. Szkoła dwukrotnie zmieniała nazwę: na SZKOŁĘ MŁODSZYCH OFICERÓW SŁUŻBY ZDROWIA, a następnie na OFICERSKĄ SZKOŁĘ INSTRUKTORÓW SANITARNYCH.

1946

4.12. - sformowano rozkazem Naczelnego Dowódcy WP CENTRUM WYSZKOLENIA SANITARNEGO w oparciu o OSIS. W skład CWSan. wchodził: Kurs Doskonalenia Oficerów Służby Zdrowia, Batalion Instruktorów Sanitarnych oraz Batalion Podoficerów Sanitarnych. Powstanie Centrum było ważnym etapem na drodze tworzenia w Łodzi, głównego ośrodka naukowo- dydaktycznego wojskowej służby zdrowia.

1947

8.08. -  minister Obrony Narodowej polecił utworzyć dwie kompanie akademickie z siedzibą w Warszawie i Łodzi.

 5.10. - CWSan. otrzymała  sztandar ufundowany przez robotników Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego w Łodzi.

1948

31.05. - rozkazem ministra Obrony Narodowej utworzono pięć dalszych kompanii akademickich:      w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie. Kompanie w Warszawie i Łodzi przemianowano na bataliony akademickie. W pododdziałach tych grupowano wojskowych stypendystów, kształcących się na uczelniach cywilnych (w tym na kierunkach medycznych). 

1949

22.08. - minister Obrony Narodowej rozwiązał bataliony i kompanie akademickie, a w ich miejsce utworzył przy wszystkich uczelniach cywilnych tzw. fakultety wojskowe. Studentów medycyny, stomatologii i farmacji objął głównie FAKULTET WOJSKOWO-MEDYCZNY w Łodzi oraz w niewielkim zakresie - FMW w Krakowie (rozformowany w 1950 r.).

1950

19.10. - reorganizacja CWSan. w Łodzi. Na podstawie rozkazu ministra Obrony Narodowej sformowano WOJSKOWE CENTRUM WYSZKOLENIA MEDYCZNEGO (WCWMed.). Powstałe Centrum objęło: Fakultet Wojskowo-Medyczny, Oficerską Szkołę Felczerów oraz Kursy Przeszkolenia i Doskonalenia Oficerów Służby Zdrowia. WCWMed. istniało do 1958 r., kształcąc wspólnie z Akademią Medyczną w Łodzi - oficerów lekarzy oraz oficerów felczerów.

1957

7.11. - Uchwałą Rady Ministrów Nr 477/57 zostaje powołana                                                             
WOJSKOWA AKADEMIA MEDYCZNA w Łodzi.

LATA  1958 – 2002

1958

19.05. - ukazał się rozkaz ministra Obrony Narodowej polecający zorganizować z dniem 1.07.1958r. w oparciu o Wojskowe Centrum Wyszkolenia Medycznego, Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi i Centralny Szpital MON w Warszawie  WOJSKOWĄ AKADEMIĘ MEDYCZNĄ w Łodzi.

3.10. - pierwsza inauguracja nowego roku akademickiego w WOJSKOWEJ  AKADEMII MEDYCZNEJ.

14.10. - stanowisko komendanta WAM objął gen. bryg. prof. dr med. Marian Garlicki, a dziekanem Wydziału Lekarskiego mianowano płk. prof. dr. hab. med. Bolesława Gwoździa.

1964

14.06. - promocja I Kursu WAM.

29.11. - po raz pierwszy w WAM uroczyście obchodzono "Dzień Podchorążego". Powrócono, tym samym, do przedwojennej tradycji obchodzenia święta podchorążych w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.

1972

22.01. - otwarto Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia przy WAM.

1.10. - funkcję komendanta WAM objął płk doc. dr hab. med. Józef Barancewicz.

1975

7.02. - obowiązki komendanta uczelni objął płk doc. dr hab. med. Jerzy Bończak.

29.04. - Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 Wojskowa Akademia Medyczna otrzymała  imię patrona
gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego.

5.05. - uroczystość nadania imienia patrona przyjęto w Wojskowej Akademii Medycznej  jako                   
święto Akademii.

1978

29.11. - Rada Państwa nadała uczelni "Order Sztandaru Pracy I Klasy".

1981

13.07. - funkcję Komendanta - Rektora Wojskowej Akademii Medycznej powierzono                                   
płk. prof. dr. hab. med. Władysławowi Tkaczewskiemu.

1988

14.05. - odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Patrona WAM  
gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego.

1991

7.02. - obowiązki Komendanta - Rektora Wojskowej Akademii Medycznej objął                                                    
płk prof. dr hab. med. Henryk Chmielewski.

 9.05. -  w uroczystościach Święta Akademii uczestniczył Biskup Polowy WP                                                    
ks. bp gen. bryg. Sławoj Leszek Głódź.

Maj - wizyta delegacji, której przewodniczył gen. dyw, prof. Enrique Mendez jr asystent sekretarza  
obrony reprezentujący wojskową służbę zdrowia Stanów Zjednoczonych

 27.09 – odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego z udziałem zagranicznych delegacji:

 • amerykańskiej, której przewodniczył admirał prof. dr med. James Zimble,
 • francuskiej z gen. prof. dr. med. Maurice Bozot  dyrektorem Szkoły Aplikacyjnej Służby Zdrowia Sił Lądowych
 • niemieckiej, której przewodniczył gen. dr med. Hans Dieter Schmidt szef Sztabu Służby Medyczno – Sanitarnej Bundeswehry.

 11.11. - rektor Wojskowej Akademii Medycznej płk prof. dr hab. med. H. Chmielewski został  
mianowany generałem  brygady.

1992

25.06 – Minister Obrony Narodowej podjął decyzję  o przyjęciu i kultywowaniu przez Wojskową Akademię Medyczną im. gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego tradycji wyższego szkolnictwa medycznego Wojska Polskiego.

 26, 27 i 28. 06. – uroczystości z okazji Jubileuszu 70-cia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim. Obchody poprzedziła msza polowa celebrowana przez przewodniczącego Rady Kurii Rzymskiej ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angelliniego w asyście ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej abp. Władysława Ziółka i biskupa polowego Wojska Polskiego ks. bp. gen. bryg. Sławoja Leszka Głódzia. Odsłonięto pomnik z tablicami upamiętniającymi ten doniosły jubileusz oraz waleczność medyków wojskowych w drugiej wojnie światowej. Delegacja WAM, której przewodniczył gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Henryk Chmielewski, przejęła akty dokumentujące tradycje  i symbolikę wojskowego szkolnictwa medycznego od delegacji wychowanków i absolwentów szkół i uczelni medycznych Wojska Polskiego z lat 1922 – 1992. Następnie zorganizowano ceremonię wręczenia dyplomów ukończenia studiów  podchorążym XXIX kursu zakończone ślubowaniem lekarskim w dniu 27 czerwca. Natomiast w niedzielę (28.06.) odbyła się uroczysta promocja oficerska absolwentów WAM.

 Lipiec – ćwiczenie taktyczno-medyczne na OC Wierzbiny, w którym  uczestniczyli po raz pierwszy wojskowi studenci amerykańskiej uczelni medycznej. Wydarzenie to zapoczątkowało praktykę wymiany studentów wojskowych Czech, Francji, Niemiec, USA i Polski we wspólnych zamierzeniach dydaktycznych.

1993

Wrzesień – kadra zawodowa uczelni oraz podchorążowie  i żołnierze służby zasadniczej złożyli  
przysięgę wojskową, według nowej roty przyjętej przez Parlament RP.

1994

7.05. - Akademia otrzymała nowy sztandar nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sztandar nawiązywał w swej symbolice do najlepszych tradycji narodu polskiego, Wojska Polskiego i jego wyższego szkolnictwa medycznego. Został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów, któremu przewodniczył gen. bryg. prof. Władysław Tkaczewski.

2002

27.07. – Sejm RP uchwalił ustawę o utworzeniu z dniem 1 października Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która jednocześnie znosiła z tym dniem Wojskową Akademię Medyczną im. gen dyw. prof. Bolesława Szareckiego i cywilną Akademię Medyczną w Łodzi (Dz.U.02.141.1184).  Z mocy powyższej ustawy żołnierze zawodowi znoszonej WAM, dla których przewidziano stanowiska cywilne, stali się pracownikami nowo tworzonego Uniwersytetu po zwolnieniu ich z zawodowej służby wojskowej, a podchorążowie IV, V i VI roku studiów stali się studentami Wydziału Wojskowo-Lekarskiego tego Uniwersytetu od roku akademickiego 2002/2003. Uniwersytet Medyczny w Łodzi został zobowiązany ustawą do prowadzenia działalności dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych i w uzgodnieniu z ministrem Obrony Narodowej. Pierwszym Rektorem UM został prof. dr n. med. Andrzej Lewiński (mjr rez.).

 6.09. - Decyzją nr 76/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej  sformowano CENTRUM SZKOLENIA WOJSKOWYCH  SŁUŻB MEDYCZNYCH (CSWSMed.) w Łodzi z wyodrębnionej części rozwiązanej  Wojskowej Akademii Medycznej. Centrum bezpośrednio podporządkowano Szefowi Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i przekazano na zaopatrzenie finansowo-logistyczne do Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Łodzi. Głównym zadaniem tej jednostki szkolnictwa wojskowego było specjalistyczne szkolenie żołnierzy na potrzeby wojskowej służby zdrowia, w tym kandydatów na żołnierzy zawodowych korpusu osobowego medycznego. W etacie Centrum wyodrębniono stanowiska dla 76. żołnierzy zawodowych, 96. pracowników wojska i 225. żołnierzy-słuchaczy stanu zmiennego.

 1.10. - do etatowego stanu zmiennego kursu kandydatów na żołnierzy zawodowych Kursu Oficerskiego Centrum przekazano podchorążych studentów IV, V i VI roku Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM.

 30.10. - obowiązki Komendanta Centrum Szkolenia objął  ppłk dr n. med. Piotr Jamrozik, który wydał rozkaz dotyczący organizacji i funkcjonowania Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych (obowiązki Komendanta pełnił do 30.09.2010 r.). Natomiast obowiązki Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia objął ppłk mgr inż. Włodzimierz Bogusz.

 28.11. - obchody 172. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego i Dnia Podchorążego
z udziałem kadry zawodowej Centrum oraz podchorążych IV, V i VI roku – studentów Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 31.12. - zakończono obejmowanie obowiązków na zasadniczych stanowiskach w poszczególnych  
komórkach wewnętrznych CSWSMed.

OKRES  OD  2003  ROKU

2003

29-31.01. - zespół oficerów i pracowników Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych P1 Sztabu  
Generalnego WP kontrolował realizację zamierzeń organizacyjno-etatowych Centrum.

 I kwartał - osiągnięto gotowość szkoleniową oraz gotowość realizacji bieżących zadań służbowych siłami  Komendy, Wydziału Personalno-Wychowawczego, Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych, Logistyki Centrum, Sekcji Medycznej, Wydziału Dydaktycznego, Kursu Oficerskiego, Podoficerskiej Szkoły Zawodowej, Szkoły Młodszych Specjalistów i Kuru Szkolenia Rezerw.

 07.04.- udział delegacji Centrum w ceremonii pożegnania sztandaru Wojskowej Akademii Medycznej. Uroczystość organizował dowódca Grupy Likwidacyjnej Wojskowej Akademii Medycznej płk dypl. Tadeusz Jabłoński. Centrum wystawiło kompanię honorową podchorążych.

 01.06-31.08. - w związku z uchwaleniem roku 2003 – Rokiem gen. Władysława Sikorskiego pracownicy biblioteki Wydziału Dydaktycznego zorganizowali wystawę z okazji 60 rocznicy śmierci generała Władysława Sikorskiego. Na wystawie zostały zaprezentowane książki dotyczące biografii generała oraz kserokopie artykułów z gazet i czasopism. Oprawę plastyczną przygotował Jerzy Wijata.

 13.06. - kontrola zespołu oficerów Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON stanu  realizacji zamierzeń organizacyjno-etatowych Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Centrum.

3-4.07. - kontrola problemowa Zespołu Ministra Obrony Narodowej dotycząca realizacji toku życia wojskowego, dokumentacji etatowo-personalnej żołnierzy zawodowych i dyscypliny zatrudnienia pracowników wojska Centrum.

 2.08. - promocja 35. absolwentów Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego (słuchaczy kursu kandydatów na żołnierzy zawodowych Kursu Oficerskiego Centrum). Aktu promocji dokonał gen. bryg. dr n. med. Jan Adamczyk szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP.

 II-IV kwartał - realizowano szkolenie wojskowo- medyczne żołnierzy zakwalifikowanych do I i II zmiany PKW w Republice Iraku w ramach Szkoły Młodszych Specjalistów (łącznie 146 osób) oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych korpusu medycznego.

2004

16.01-31.03. - biblioteka Wydziału Dydaktycznego opracowała wystawę z okazji 135. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego.  Obok książek i albumów zaprezentowano również najsławniejsze reprodukcje obrazów artysty.

 03.05. - mianowano na stopień pułkownika Komendanta Centrum Szkolenia
ppłk. dr. n. med. Piotra Jamrozika.

 01.07. – zmiany organizacyjno- etatowe:

 • przeformowano CSWSMed. (m. in. skreślono Podoficerską Szkołę Zawodową w etacie Centrum i następnie ją rozformowano),
 • sformowano SZKOŁĘ PODOFICERSKĄ SŁUŻB MEDYCZNYCH (SPSMed.) w Łodzi, jako samodzielną jednostkę  szkolnictwa wojskowego podporządkowaną bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego WP. Głównym zadaniem Szkoły było kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych (elewów korpusu osobowego medycznego) oraz realizacja kursów kwalifikacyjnych i doskonalących podoficerów na potrzeby wojskowej służby zdrowia we współdziałaniu z Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych. Stanowisko Komendanta Szkoły objął st. chor. szt. Remigiusz Robert Stopczyk, a Zastępcy Komendanta Szkoły- chor. szt. Andrzej Wijatkowski.

 26.07-10.09. - w bibliotece przygotowano wystawę z okazji 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zostały przedstawione książki historyczne oraz literatura piękna i poezja dotycząca tej tematyki. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających

 31.07 - promocja oficerska 34. absolwentów Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (słuchaczy kursu kandydatów na żołnierzy zawodowych Kursu Oficerskiego Centrum). Aktu promocji dokonał gen. dyw. Krzysztof Juniec Szef Generalnego Zarządu Logistyki Sztabu Generalnego WP. Ceremonię poprzedziła msza święta odprawiona w intencji nowo promowanych oficerów.

 Szkolenie - 610. żołnierzy uczestniczyło w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i specjalistycznych CSWSMed., w tym:

 • na stopień porucznika (34. oficerów),
 • przeszkolenie personelu medycznego na potrzeby PKW w Republice Iraku (105. żołnierzy),
 • przeszkolenie żołnierzy rezerwy na potrzeby wojskowej służby zdrowia (kurs podoficerski - 251. żołnierzy, kurs doskonalący dowódców kompanii medycznych – 6. żołnierzy, przeszkolenie kandydatek na stanowiska w 2. Szpitalu Operacji Pokojowych – 19. żołnierzy),
 • kurs doskonalący dla Szefów Służby Zdrowia ZT (11. żołnierzy),
 • kurs doskonalący dla Komendantów Wojskowych Szpitali Rezerwowych (16. żołnierzy),
 • przeszkolenie sanitariuszy i kierowców - sanitariuszy żołnierzy służby zasadniczej (66. żołnierzy),
 • przeszkolenie podoficerów służby zdrowia (71. żołnierzy),
 • kurs doskonalący dla niższego personelu medycznego (31. żołnierzy).

2005

04.02. - przysięgę wojskową złożyło 13. elewów , którą zorganizowano po raz pierwszy w SPSMed. Aktu zaprzysiężenia dokonał Komendant Szkoły st. chor. szt. Remigiusz Robert Stopczyk.

 15.03-5.05. - w bibliotece miała miejsce wystawa trofeów łowieckich Wojskowego Koła Łowieckiego nr 421 „DZIK”. W otwarciu wystawy uczestniczyła kadra zawodowa Centrum oraz przedstawiciele WKŁ współpracujący z biblioteką. Uczestnikom szczególnie podobały się trofea myśliwskie oraz zdjęcia ambon z kolekcji profesora Hieronima Bartla. Ponadto zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z bibliotecznymi książkami dotyczącymi myślistwa.

 10.05-31.06. – z okazji 70 rocznicy śmierci marszałka J. Piłsudskiego biblioteka Wydziału Dydaktycznego zorganizowała wystawę „Marzyciel i strateg -  Józef Piłsudski”. Czytelnicy mieli możliwość obejrzenia reprodukcji portretów Naczelnika oraz zbiorowe wydanie jego dzieł.

 17-18.05. - szkolenie kierowniczej kadry służby zdrowia połączone z ćwiczeniem dowódczo-sztabowym „Eskulap 2005”. W zamierzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP, szefowie służby zdrowia RSZ i OW, komendanci szpitali operacji pokojowych i szpitali wojskowych oraz kadra dydaktyczna CSWSMed. i kadra oraz elewi SPSMed.

 02.07. - pierwsza promocja podoficerska (na stopień kaprala) 13. absolwentów SPSMed.

 Szkolenie letnie - po raz pierwszy w CSWSMed.  zrealizowano sześciotygodniowe kursy krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego studentów wyższych uczelni medycznych z całej Polski w okresie letniej przerwy wakacyjnej. W dwóch kolejnych turnusach 114. podchorążych (33 panie  i 81 panów) złożyło przysięgę wojskową, a następnie zostali mianowani na stopień kaprala  podchorążego rezerwy po zdanym egzaminie podoficerskim.

 18.07. - kontrola problemowa CSWSMed. nt.: „Przygotowanie i realizacja przeszkolenia wojskowego studentów szkół wyższych” przez zespół kontrolny oficerów Sztabu Generalnego WP.

 13.08. - promocja oficerska 36. absolwentów Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego (słuchaczy kursu kandydatów na żołnierzy zawodowych Kursu Oficerskiego Centrum, którzy rozpoczynali naukę i służbę w byłej Wojskowej Akademii Medycznej jako ostatni kurs). Ceremonię zorganizowano na łódzkim Starym Rynku z udziałem Marszałka Sejmu RP Włodzimierza Ciomoszewicza. Kompanię honorową i orkiestrę wystawił Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Aktu promocji dokonał gen. bryg. dr Marek Kondracki Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP. Ceremonię poprzedziła polowa msza święta odprawiona
w intencji nowo promowanych.

 01.09-26.11. - kształcenie i promocja oficerska w ramach trzymiesięcznego studium oficerskiego (9. absolwentów cywilnych uczelni kierunku medycznego lub zbieżnego z medycyną). Aktu promocji dokonał gen. bryg. dr Marek Kondracki Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP.

 21.12. - przysięga 19. elewów SPSMed.

 01.-04.09. – kadra i pracownicy CSWSMed. wzięli udział w pierwszej wycieczce, którą zorganizował mjr M. Rogowski. Uczestnicy mieli zapewnionych wiele atrakcji w Bieszczadach: zwiedzanie Leska i Soliny, rejs wycieczkowy statkiem po jeziorze, przejazd pętlą bieszczadzką, dyskotekę w Lesku. Bardzo ciekawym punktem programu było zwiedzenie Muzeum Etnograficznego w Sanoku. Ostatniego dnia w drodze powrotnej zatrzymano się w Sandomierzu, w którym można było zwiedzić starówkę.

 19.09-31.10. - z inicjatywy pracowników biblioteki (Małgorzaty Myszkiewicz i Agnieszki Gozdalik) zorganizowano wystawę fotograficzną z pierwszej wycieczki pt.: „Wspomnienia z Bieszczad”. Dodatkowo kierownik biblioteki (Halina Piecuch) przygotował przewodniki turystyczne i mapy  Bieszczad. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem kadry i pracowników Centrum.

 Szkolenie - 459. żołnierzy uczestniczyło w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i specjalistycznych CSWSMed., w tym:

 • na stopień porucznika, kapitana i majora w korpusie osobowym medycznym (85. oficerów),
 • przeszkolenie personelu medycznego na potrzeby PKW (23. żołnierzy),
 • kurs sanitariuszy w Szkole Młodszych Specjalistów (66. żołnierzy),
 • przeszkolenie podoficerów służby zdrowia (56. żołnierzy),
 • przeszkolenie żołnierzy rezerwy na potrzeby wojskowej służby zdrowia (kurs podoficerski - 202. żołnierzy),
 • kurs paramedyczny (27. żołnierzy)

2006

II kwartał. – biblioteka Wydziału Dydaktycznego rozpoczęła komputeryzację zbiorów. Pierwszy etap komputeryzacji polegał na bieżącym wprowadzaniu nowości bibliotecznych do komputerowej bazy SOWA firmy SOKRATES. Następnie zaczął się przewidziany na 6  lat drugi etap polegający na retrospektywnym wprowadzaniu do bazy wszystkich materiałów bibliotecznych obejmujących ponad 50000 pozycji inwentarzowych.

 01-04.06. - druga wycieczka kadry i pracowników CSWSMed. Tym razem wyjechano w Tatry do Białego Dunajca. Zgodnie z programem uczestnicy mogli zobaczyć Morskie Oko, Tatrzański Park Narodowy oraz Zakopane. W ramach integracji została zaplanowana dyskoteka w Karczmie
u Furtoka. Ostatniego dnia była największa atrakcja wycieczki – zwiedzanie Krakowa. Najbardziej wytrwali zdołali dotrzeć do wszystkich najciekawszych miejsc, takich jak: Barbakan, Brama Floriańska, Muzeum Czartoryskich, Wawel i Sukiennice.

 20.06-30.09. – wystawa fotograficzna.  Agnieszka Gozdalik zaprezentowała fotoreportaż z wycieczki do Białego Dunajca. Oprócz zdjęć biblioteka przygotowała kolekcję książek o Tatrach.

 24.06. - promocja podoficerska 19. absolwentów SPSMed.

 19-20.07. - kontrola problemowa przeszkolenia wojskowego studentów szkół wyższych w CSWSMed. przeprowadzona przez zespół oficerów Generalnego Zarządu Operacyjnego SG WP.

 01-31.10. - biblioteka zorganizowała wystawę z okazji 10-lecia Nagrody Literackiej NIKE. Czytelnikom zostały przybliżone sylwetki i dzieła współczesnych polskich twórców, takich jak Dorota Masłowska czy Olga Tokarczuk.

 27.10. - druga promocja 25. absolwentów Studium Oficerskiego.

 22.12. - przysięga 18. elewów SPSMed.

 Szkolenie - 1025. żołnierzy (słuchaczy) uczestniczyło w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i specjalistycznych CSWSMed., w tym:

 • na stopień porucznika, kapitana i majora w korpusie medycznym (140 oficerów),
 • z zakresu zawansowanych zabiegów ratujących życie (16 żołnierzy),
 • z zakresu podstawowych zabiegów ratujących życie (38 żołnierzy),
 • przeszkolenie personelu medycznego na potrzeby PKW (62 osoby),
 • szkolenie sanitariuszy w Szkole Młodszych Specjalistów Centrum (253. żołnierzy),
 • krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe studentów cywilnych uczelni medycznych w okresie letniej przerwy wakacyjnej (242. pchor.),
 • przeszkolenie żołnierzy rezerwy na potrzeby wojskowej służby zdrowia (kurs podoficerski- 195. żołnierzy),
 • szkolenie paramedyczne żołnierzy zawodowych RSZ i ŻW (79 osób).

 

  

2008

Styczeń - I turnus szkolenia podoficerów rezerwy korpusu osobowego medycznego w ramach Kursu Szkolenia Rezerw Centrum. Na zakończenie dwutygodniowego szkolenia powoływani z rezerwy żołnierze przystąpili do egzaminu podoficerskiego i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymali akt mianowania na stopień kaprala rezerwy.

 02.02. - promocja na pierwszy stopień oficerski 10. absolwentów Studium Oficerskiego korpusu osobowego medycznego w Sali Tradycji byłej WAM. W ceremonii uczestniczył senator Maciej Grubski (członek senackiej komisji obrony narodowej) i zastępca Komendanta- Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr. Aktu promocji dokonał szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski.

 27-29.05. - w Centrum odbyło się ćwiczenie grupowe Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia „Eskulap-2008” w celu doskonalenia i zgrywania systemu działania w czasie pokoju oraz w trakcie działań bojowych.

 01.05-06.09. – w bibliotece Wydziału Dydaktycznego została zaprezentowana wystawa „Łódź -  moje miasto” z okazji 585 rocznicy nadania praw miejskich. Czytelnicy mogli zobaczyć kolekcję tzw. regionaliów biblioteki, czyli materiałów dotyczących województwa łódzkiego oraz zdjęcia ze zbiorów Agnieszki Gozdalik „Kocham moje miasto nocą”. Ponadto w dniu otwarcia wystawy uczestnikom umilały czas nagrania ze szlagierami podwórkowymi w wykonaniu Bałuckiej Kapeli Podwórkowej.

 14.06. - promocja podoficerska 29. absolwentów SPSMed.

 18.06. - wprowadzono zmiany ochrony kompleksu koszarowego przy Al. 1 Maja oraz ul. 6 Sierpnia polegające na likwidacji etatowego Oddziału Wart Cywilnych Centrum (OWC) i uruchomiono system ochrony z wykorzystaniem SUFO.

 20.06. – wycieczka kadry i pracowników Centrum do Lewina Kłodzkiego. Uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić region Ziemi Kłodzkiej i Gór Stołowych (m.in. Kudowę Zdrój, Polanicę i kopalnię węgla w Nowej Rudzie). Niezapomniane widoki, zapierające dech w piersiach, podziwiano
w Skalnym Miasteczku. W ramach integracji uczestników wycieczki zaplanowano biesiadę przy grillu oraz dyskotekę w „Piekiełku”. Istotnym punktem programu był także jednodniowy wyjazd do Pragi zakończony nocnym pokazem fontann. W drodze powrotnej zwiedzono Wrocław.

 26.06. - podpisanie protokołu przejęcia kompleksu koszarowego przy ul. 6 Sierpnia 92 (po GOM dyslokowanym do m. Zgierz) przez komisję powołaną rozkazem Komendanta Centrum Szkolenia.

 10.09-04.11.2008. –  pracownicy biblioteki przygotowali wystawę zdjęć z wycieczki CSWSMed. Szczególnie podobała się bogata kolekcja dokumentująca zwiedzenie Pragi i Skalnego Miasteczka.

 03-05.10. - pracownicy i kadra zawodowa Centrum udali się na kolejną wycieczkę do Białego Dunajca. W trakcie wycieczki zwiedzili podobnie jak za pierwszym wyjazdem  Zakopane i  Kraków oraz dodatkowo Wieliczkę i Łagiewniki.

 05.12. - przysięga wojskowa 35. kadetów SPSMed.

 12.12. - promocja na pierwszy stopień oficerski 23. absolwentów Studium Oficerskiego korpusu osobowego medycznego. Aktu promocji dokonuje szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski.

 Kształcenie i szkolenie - 1286. żołnierzy i pracowników wojska uczestniczyło w kursach i szkoleniach:

 •  krótkotrwałe przeszkolenie 291. studentów cywilnych uczelni medycznych w okresie letniej przerwy wakacyjnej na dwóch kolejnych turnusach,
 • przyjęto z WSOWL we Wrocławiu 19. podchorążych – studentów IV, V i VI roku studiów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM, którzy zostali zakwalifikowani do pełnienia służby kandydackiej po ukończeniu co najmniej trzech lat studiów na kierunku lekarskim,
 • szkolenie sanitariuszy w Szkole Młodszych Specjalistów Centrum (200. żołnierzy),
 • z zakresu zawansowanych zabiegów ratujących życie (42. osoby),
 • kurs z kwalifikowanej pierwszej pomocy (151. żołnierzy),
 • przeszkolenie żołnierzy rezerwy na potrzeby wojskowej służby zdrowia (kurs podoficerski- 220. żołnierzy),
 • kursy specjalistyczne na stopień porucznika, kapitana i majora w korpusie medycznym (102. oficerów),
 • przeszkolenie personelu medycznego na potrzeby PKW (262. osoby),

2009

20-24.04. - ćwiczenie grupoweEskulap 2009”.

 08-15.05. - pracownicy biblioteki propagowali akcję Tydzień Bibliotek 2009 pod hasłem „Biblioteka to plus”.  W ramach tego została zorganizowana wystawa bibliotecznej kolekcji książek z autografem i zdjęć ze spotkań autorskich.  Czytelnikom zostały zaprezentowane wpisy do książek uzyskanych od czasów Centrum takich autorów, jak: M. Gretkowska, K. Grochola, B. Kosmowska, M. Krajewski, K. Nepomucka i J. L. Wiśniewski. Ponadto przedstawiono książki z wcześniej uzyskanymi dedykacjami za czasów działalności WAM takich twórców, jak: William Wharton czy Andrzej Sapkowski.

 02.06-10.08. – biblioteka Wydziału Dydaktycznego z inicjatywy kierownika Haliny Piecuch zorganizowała wystawę „Abecadło PRL-u”. Obok książek zostały zamieszczone plakaty propagandowe z kolekcji Małgorzaty Myszkiewicz. Czytelnikom szczególnie podobały się sprzęty wszystkim doskonale pamiętane z niezbyt odległych czasów: adapter Bambino, radiomagnetofon Kasprzak i radio Unitra udostępnione przez chorążego Krzysztofa Knerę czy projektor slajdów, bajki na kliszach i  fotopocztówki dźwiękowe udostępnione przez Agnieszkę Gozdalik.  Oprawę plastyczną przygotował Jerzy Wijata.

 2-29.07. - szkolenie podchorążych VI roku studiów kierunku lekarskiego i V roku kierunku stomatologicznego (studentów cywilnych uczelni medycznych) zakończone egzaminem oficerskim.

 14-15.08. - obchody Święta Wojska Polskiego:

 • wręczenie medali resortowych i wyróżnień  żołnierzom i pracownikom wojska podczas uroczystego apelu Centrum,
 • udział delegacji Centrum w uroczystościach na szczeblu Garnizonu Łódź.

 2-24.09. - szkolenie wojskowe w okresie letniej przerwy wakacyjnej podchorążych V i IV roku  studiów (studentów cywilnych uczelni medycznych).

 11-13.09. - wycieczka kadry i pracowników Centrum do Białego Dunajca. Uczestnicy wycieczki mieli zapewnione zwiedzanie Zakopanego, Krakowa, i Żywca. Szczególną atrakcją było podziwianie malowniczych krajobrazów Beskidu Żywieckiego - drugiego co do wysokości pasma górskiego w Polsce po Tatrach.

 12.09. - promocja oficerska absolwentów korpusu osobowego medycznego w WSOWL we Wrocławiu. Aktu promocji dokonał Szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch.

 23.11-4.12. - kontrola problemowa zespołu Delegatury Departamentu Kontroli MON w Krakowie nt.: Ocena jednostki w wybranych obszarach gospodarczo-finansowych, w którym Centrum zgodnie z wyciągiem z planu przydziałów gospodarczych jest oddziałem gospodarczym.

 Kształcenie i szkolenie - łącznie przeszkolono 977. żołnierzy zawodowych, podchorążych i pracowników wojska, w tym:

 •  szkolenie sanitariuszy w Szkole Młodszych Specjalistów Centrum (162. żołnierzy),
 • kurs z zakresu zawansowanych zabiegów ratujących życie (84. osoby),
 • kurs z kwalifikowanej pierwszej pomocy (357. żołnierzy),
 • przeszkolenie żołnierzy rezerwy na potrzeby wojskowej służby zdrowia (kurs podoficerski- 220. żołnierzy),
 • kursy specjalistyczne na stopień porucznika, kapitana i majora w korpusie medycznym (137. oficerów),
 • przeszkolenie personelu medycznego na potrzeby PKW (42. osoby),

2010

21-23.01. - wyjazd na Puchar Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem. Wycieczka szczególnie była adresowana do kibiców Adama Małysza w środowisku CSWSMed. i SPSMed.

 I kwartał – dyslokowano Komendę, Logistykę Centrum, Wydział Personalno-Wychowawczy, Sekcję Medyczną i Pion Ochrony Informacji Niejawnych do nowo pozyskanego kompleksu koszarowego przy ul. 6 Sierpnia 92 oraz formowano Pion Głównego Księgowego Centrum.

 01.04.:

 • Minister Obrony Narodowej nadał statut jednostki budżetowej Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych (Zarządzenie Nr 15/MON z dnia 22 marca 2010r.),
 • Komendant CSWSMed. został ustanowiony dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

 13-14.05. - w CSWSMed. odbyło się szkolenie kierowników komórek kadrowych oraz osób prowadzących sprawy kadrowe w Inspektoracie i jednostkach podległych Szefowi Inspektoratu-Szefowi Służby Zdrowia WP.

 29.05 .- promocja podoficerska 30. absolwentów SPSMed.

 28.06-15.09. – w ramach propagowania uchwalenia roku 2010 Rokiem Grunwaldzkim zorganizowano w bibliotece Centrum wystawę: „Grunwald 1410-2010”. Czytelnicy mogli zapoznać się z książkami na temat sławnego zwycięstwa Władysława Jagiełły oraz  reprodukcjami obrazów o tej tematyce. Wystawa z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem cieszyła się szczególnym zainteresowaniem wśród żołnierzy i podchorążych.

 06.08. - Minister Obrony Narodowej wydał rozporządzenie o rozformowaniu Szkoły Podoficerskiej Służb Medycznych w Łodzi z dniem 30 czerwca 2011 roku (mienie SPSMed. po 30.06.2011r. stało się mieniem CSWSMed.).

 24.09. - przysięgę wojskową złożyło 73. podchorążych korpusu medycznego. Zaprzysiężenia dokonał Rektor - Komendant WSOWL gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz. Błogosławieństwa udzielił wikariusz generalny Archidiecezji Łódzkiej ks. bp dr Adam Lepa.

 30.09. - płk lek. Zbigniew Aszkielaniec objął obowiązki Komendanta Centrum Szkolenia (wcześniej pełnił obowiązki szefa Służby Zdrowia 17. WBZ w Międzyrzeczu), które przekazał płk dr n. med. Piotr Jamrozik. W ceremonii uczestniczył Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP płk lek. Piotr Dzięgielewski.

 30.09.-3.10. - wycieczka kadry i pracowników Centrum. Tradycyjnie już na bazę noclegową wybrano kwatery „U Furtoka” w  Białym Dunajcu. Odwiedzono Kraków i Zakopane. Ponadto uczestnikom wycieczki zapewniono  zwiedzenie zamków w Czorsztynie i Niedzicy, a także spływ Dunajcem. Podziwiano piękno górskich krajobrazów w Bukowinie Tatrzańskiej, skąd widać cały Łańcuch Tatr.

 20.10. – Szef Inspektoratu-Szef Służby Zdrowia WP zwolnił ppłk. mgr. Sławomira Płuciennika z zajmowanego stanowiska służbowego Szefa Wydziału Personalno-Wychowawczego Centrum i wyznaczył na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum.

 23.10. - promocja na pierwszy stopień oficerski 3. absolwentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi i absolwenta Wydziału Lekarskiego UM w Białymstoku. Aktu promowania dokonał Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. pil. Sławomir Dygnatowski.

 03.11. - Minister Obrony Narodowej wydał decyzję (Nr 90/Org./P1), w której polecił w terminie do 31 grudnia 2010 roku przeformować Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych na WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO (WCKMed.) w Łodzi.

 26 - 27.11. - obchody 180. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego i Dnia Podchorążego:

 • uroczysty apel CSWSMed. i SPSMed. z udziałem kadry zawodowej, podchorążych i kadetów z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego (26.11. na placu zbiórek grupa podchorążych WSOWL przedstawiła inscenizację Nocy Listopadowej zakończoną pokazem sztucznych ogni i defiladą pododdziałów),
 • w sobotę 27 listopada w łódzkiej Rezydencji u Fabrykanta przy ul. Wazów odbył się I Bal Podchorążego, który organizował Komitet powołany przez podchorążych - studentów Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Po blisko 8-letniej przerwie od rozformowania Wojskowej Akademii Medycznej podchorążowie wystąpili z inicjatywą kontynuowania tej pięknej tradycji. Uroczystego otwarcia Balu dokonał przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi płk w rez. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz. Gośćmi Balu byli m. in.: Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia
  ppłk Sławomir Płuciennik, Dowódca Kursu Kandydatów na Żołnierzy Zawodowych mjr Jerzy Błażejewski oraz Dowódca III i IV roku studiów chor. Jacek Pacholczyk.

03.12.:

 • Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich spotykał się z podchorążymi studentami Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • przysięga wojskowa 15. kadetów SPSMed.

 06.12. - Szef IWSZdr. wydał rozkaz nr 37 w sprawie przeformowania Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych na Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego.

 09.12. - opracowano „Szczegółowy harmonogram przeformowania CSWSMed. na WCKMed.” oraz realizowano zamierzenia organizacyjno-etatowe, logistyczne i w zakresie gotowości bojowej.

 21.12. - odbyło się spotkanie wigilijne kadry zawodowej i pracowników wojska Centrumz udziałem Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wiceadm. Waldemara Głuszko.

 28-30.12. - przeszkolenie wojskowe 24. podchorążych (studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i innych cywilnych uczelni medycznych) zakończone złożeniem uroczystej przysięgi wojskowej.

 Kształcenie i szkolenie.

Przeszkolono łącznie 824. żołnierzy w ramach:

 • kursu kwalifikacyjnego oficerów korpusu osobowego medycznego na wyższe stanowiska służbowe (71 oficerów),
 • kursu z zakresu zawansowanych zabiegów ratujących życie (51 żołnierzy),
 • kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (138. żołnierzy),
 • kursu na potrzeby PKW (329. żołnierzy),
 • szkolenia wojskowego i wojskowo-medycznego studentów cywilnych uczelni medycznych, pełniących służbę wojskową w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych (w roku akademickim 2009/2010 szkolono 128. podchorążych Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi i 33. podchorążych-studentów innych krajowych uczelni medycznych),
 • nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów  i szeregowych zawodowych korpusu osobowego medycznego (23. podoficerów),

2011

01.01. - WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO rozpoczęło realizację bieżących zadań służbowych po zakończeniu procesu przeformowania CSWSMed.

 1.01-31.03. – w bibliotece zorganizowano wystawę „Historia i wojsko w seriach wydawniczych”. Czytelnikom przybliżono pozycje z popularnych serii takich, jak: „Historyczne bitwy”, „Biblioteka wiedzy wojskowej”, „Bitwy polskie”, „Bitwy-kampanie-dowódcy”, „Biografie sławnych ludzi”.

 21.02. - amerykańscy instruktorzy  uczestniczyli w dwutygodniowym kursie metodycznym Combat Lifesaver (CLS) polskich żołnierzy- ratowników zakwalifikowanych na kolejną zmianę PKW Afganistan. Kurs CLS (ratownik pola walki) nie miał do tej pory odpowiednika w polskiej armii i został wprowadzony do harmonogramu szkoleń WCKMed. Objęto nim żołnierzy przewidzianych do udzielania bardziej zaawansowanej pomocy przedmedycznej, który wykracza poza zakres pierwszej pomocy na polu walki tj. Self Aid-Buddy Aid, czyli samopomocy i pomocy koleżeńskiej na polu walki.

 28.05. - ostatnia promocja podoficerska 15. absolwentów SPSMed. Komendant Szkoły st. chor. szt. Robert Remigiusz Stopczyk podziękował kadrze zawodowej i pracownikom Szkoły za wieloletnią służbę oraz pracę. Podkreślił wkład i dorobek SPSMed. w dzieło kultywowania chlubnych tradycji wojskowego szkolnictwa medycznego. Nowo promowanym absolwentom życzył sukcesów w służbie zawodowej i zachowania w swojej pamięci łódzkiej szkoły medyków wojskowych.

 21.06. - wydaną decyzją Nr 244/MON Minister Obrony Narodowej polecił w terminie do 31 grudnia 2011 roku połączyć WCKMed., jako jednostkę budżetową, z nowo formowanym 31. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Zgierzu (31 WOG).

 30.06. - zakończenie działalności SPSMed. W latach 2004-2011, we współdziałaniu z CSWSMed. i WCKMed., Szkoła Podoficerska wykształciła 159. absolwentów- podoficerów korpusu osobowego medycznego oraz przeszkoliła kilkuset podoficerów korpusu medycznego na potrzeby Sił Zbrojnych  w ramach kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i doskonalących. Kształcenie kandydatów na podoficerów korpusu osobowego medycznego po łódzkiej SPSMed. przejęła Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 15.08. - na terenie Białej Fabryki w Łodzi odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego i 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Żołnierze i pracownicy Wydziału Dydaktycznego prezentowali mieszkańcom Ziemi Łódzkiej możliwości pojazdów i sprzętu wojskowo-medycznego WCKMed..

 01.09-30.09. - biblioteka Wydziału Dydaktycznego z inicjatywy kustosza-kierownika Haliny Piecuch zaprezentowała nowości biblioteczne z zakresu medycyny pod hasłem: „Wszystkie egzaminy zdamy, w bibliotece WCKMed. lektury mamy”. Zamieszczone podręczniki przybliżyły podchorążym materiały przydatne na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego.  Starszy bibliotekarz Agnieszka Gozdalik przygotowała prezentację książek dla studentów,  która została umieszczona na stronie internetowej WCKMed.

 10.09. - promocja 21. absolwentów korpusu osobowego medycznego na pierwszy stopień oficerski. Uroczystość w WCKMed. rozpoczęła ceremonia wręczenia patentów oficerskich oraz dyplomów ukończenia szkolenia wojskowego. Promocji absolwentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz innych krajowych uczelni medycznych dokonał Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Cieniuch.

 23.09. - uroczysta przysięga 85.  podchorążych studentów Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz podchorążych studentów  innych krajowych uczelni medycznych. Przysięgę odebrał Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych płk dr Marek Kulczycki. Błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym podchorążym udzielił Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp dr Józef Guzdek.

 29.09-2.10. - wycieczka do Białego Dunajca. Dla miłośników gór i okolic nie zabrakło w programie  zwiedzania Szczawnicy, Zakopanego i Krakowa.

 07.10. - w nowo otwartej Auli Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012. Uroczystość prowadził Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Paweł Górski. Nowy rok akademicki na kierunku lekarskim rozpoczęło 59. studentów podchorążych Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, którzy po uroczystym ślubowaniu otrzymali indeksy tej Uczelni.

 24.10-31.12. - biblioteka zorganizowała wystawę „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach popularyzacji akcji zostały zaprezentowane książki z tzw. Złotej Listy dla odpowiednich kategorii wiekowych od wieku 4-6 lata do wieku powyżej 16 lat.

 10.11. - rozkazem Nr 50 Szef Inspektoratu- Szef Służby Zdrowia WP nadał „Szczegółowy zakres działania Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego”.

 II i III dekada października - szkolenie metodyczne;

 • sierż. Thomas Vatcher  i sierż.  John Rene z US Army, po raz drugi uczestniczyli w kursie instruktorsko-metodycznym do szkolenia  CLS (Combat Lifesaver) - ratownik pola walki,
 • pokazowe zajęcia metodyczne w zakresie Taktycznej Bojowej Opieki nad Poszkodowanym ( Tactical Combat Caualty Care). Standard TCCC to zasady postępowania z rannymi w warunkach bojowych w zależności od środowiska taktycznego i obrażeń poszkodowanego. Głównym celem szkolenia  metodycznego było wypracowanie procedur w trakcie udzielania pierwszej pomocy na polu walki oraz zmniejszenie ryzyka powikłań i śmiertelności na polu walki.

 25.11. - Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia wydał rozkaz Nr 55 w sprawie przekazania systemu zabezpieczenia finansowego i logistycznego z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi do 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu.

 28.11.- 02.12. - zespół kontrolujący Delegatury Departamentu Kontroli MON w Krakowie dokonał kontroli WCKMed. nt.: „Ocena realizacji procesu rozformowania (przeformowania), łączenia jednostek wojskowych prowadzących samodzielną gospodarkę”.

 29.11. - 181 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego i obchody Dnia Podchorążego:

 • w łódzkiej restauracji „U Fabrykanta” odbył się 26 listopada II Bal Podchorążego, który  zorganizowali podchorążowie nawiązując do chlubnych tradycji swoich poprzedników z byłej Wojskowej Akademii Medycznej,
 • podchorążowie studenci Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczyli w uroczystościach z okazji Dnia Podchorążego organizowanych Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego i Garnizonie Łódź. Delegacje Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, Parafii Wojskowej Garnizonu Łódź i Centrum złożyły wiązanki pod Pomnikiem Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim i Patrona byłej WAM (29.11.),
 • delegacja podchorążych korpusu medycznego z Centrum  uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentem RP, Ministrem Obrony Narodowej i Szefem Sztabu Generalnego WP w Belwederze z okazji Dnia Podchorążego,
 • uroczysta zbiórka z udziałem Szefa Inspektoratu-Szefa Służby Zdrowia WP płk. lek. Piotra Dzięgielewskiego, Komendanta Centrum płk. lek. Zbigniewa Aszkielaniec i Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM prof. Zbigniewa Baja. Odczytano rozkaz o mianowaniu podchorążych na kolejne stopnie wojskowe oraz wyrażono  uznanie przodującym w nauce i służbie (wręczono podziękowania i znaki pamiątkowe). Delegacja podchorążych uhonorowała Szefa Inspektoratu-Szefa Służby Zdrowia WP pamiątkowym zdjęciem z II Balu Podchorążego,
 • pododdział podchorążych I roku studiów uczestniczył w uroczystym apelu na łódzkim Starym Rynku, który został zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.
 • wpis Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM do Kroniki Centrum oraz wspólny posiłek na Stołówce Centrum,

 II i III dekada grudnia - realizacja zamierzeń organizacyjno-etatowych wynikających z wprowadzonych zmian do etatu Centrum, w tym proces przekazania zabezpieczenia finansowego i logistycznego do 31. WOG Zgierz.

 Kształcenie i szkolenie.

Przeszkolono w Centrum łącznie 1343. żołnierzy, funkcjonariuszy i osoby cywilne, w ramach:

 • kursów kwalifikacyjnych i doskonalących korpusu osobowego medycznego (87. oficerów i 15 podoficerów),
 • kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (159. żołnierzy),
 • kursu CLS (386. żołnierzy i funkcjonariuszy Policji),
 • kursu na potrzeby PKW (66. żołnierzy),
 • szkolenia na potrzeby NSR (134. żołnierzy),
 • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy strzelców ZS „Strzelec” (88 osób),
 • nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów  i szeregowych zawodowych korpusu osobowego medycznego (24. żołnierzy),
 • szkolenia podstawowego, wojskowego  i wojskowo-medycznego studentów cywilnych uczelni medycznych, pełniących służbę wojskową w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych (w roku akademickim 2010/2011 szkolono 187. podchorążych Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi i 33. podchorążych-studentów innych krajowych uczelni medycznych),
 • szkolenia specjalistycznego kandydatów na oficerów w korpusie osobowym medycznym
  w ramach Studium Oficerskiego WSOWL (6. kandydatów),
 • szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (78. pracowników wojska i 78. osób cywilnych).

2012

01.01. - WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO rozpoczęło realizację bieżących zadań służbowych po zaprzestaniu pełnienia zadań dysponenta środków budżetowych państwa trzeciego stopnia.  W wyniku dokonanych zmian m. in.;

 • skreślono Pion Głównego Księgowego i Logistykę Centrum,
 • wprowadzono do etatu Wydział Planowania i Zabezpieczenia Szkolenia oraz Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu.

 22.03.- uroczyste obchody 10. rocznicy powołania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do udziału w jubileuszowych uroczystościach zaproszeni zostali przedstawiciele wojska:

 • gen. dyw. pil. Zbigniew Galec przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego WP,
 • płk lek. Wojciech Hytroś Zastępca Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,
 • płk Krzysztof Kowalczyk Szef Oddziału Szkolenia IWSZ,
 • płk lek. Zbigniew Aszkielaniec Komendant WCKMed.

Po części oficjalnej kadra dydaktyczna, instruktorzy WCKMed. oraz podchorążowie zaprezentowali specjalistyczny sprzęt szkoleniowy oraz pokaz dynamiczny w zainscenizowanych warunkach pola walki. W trakcie pokazu patrol wojskowy najechał wozem bojowym na improwizowany ładunek wybuchowy i został zatrzymany oraz ostrzelany przez ukrytego w zasadzce przeciwnika. Rannym żołnierzom pierwszej pomocy, w strefie walki, udzielili ratownicy ze składu patrolu. Założono im m.in. stazy taktyczne i opatrunki typu bolin. Po udzieleniu pierwszej pomocy i kontynuowaniu walki z przeciwnikiem poszkodowanych żołnierzy ewakuowano Wozem Ewakuacji Medycznej KTO Rosomak. Zgromadzeni obserwatorzy wysoko ocenili dynamiczny pokaz działania.

 17 – 18.04. - Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych w Dęblinie zorganizowała konferencję naukową pod tytułem „Ratownictwo medyczne i udzielanie pomocy z powietrza w systemie bezpieczeństwa kraju”. Wykładowcy i instruktorzy Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego opracowali i zaprezentowali praktyczny pokaz działania w warunkach walki zbrojnej. Wykorzystując transporter WEM KTO Rosomak zaprezentowali symulację ataku na patrol wojskowy, procedury TCCC (Tactical Combat Casualty Care), pierwszą pomoc rannym, ewakuację ze strefy zagrożenia oraz przekazanie poszkodowanego na pokład śmigłowca MEDEVAC (W-3AE Sokół) z Jednostki Ewakuacji Medycznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Po pokazie można było poznać tajniki WEM KTO Rosomak.

07.05-11.05. - z inicjatywy Agnieszki Gozdalik biblioteka WCKMed. organizowała, pierwszy raz, akcję Bookcrossingu w kompleksach koszarowych przy ul. 6 Sierpnia 92 i al.1Maja 90. W ramach akcji zostały „uwolnione” książki pochodzące z darów od czytelników biblioteki, które nie zostały wprowadzone na stan. Akcja cieszyła się powodzeniem wśród kadry i pracowników WCKMed., a także wśród podchorążych i innych czytelników biblioteki.

Czerwiec - Komendant Centrum płk Zbigniew Aszkielaniec i Szef Wydziału Dydaktycznego ppłk Marzanna Rosińska zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem poziomów pomocy medycznej w kontyngentach wojskowych na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu. W Szpitalu Egipskim na terenie bazy Bagram wręczono dzieciom afgańskim pluszowe maskotki, które zostały przekazane przez żołnierzy i pracowników Centrum. Egyptian Field Hospital Bagram to placówka medyczna 2 poziomu. Prowadziła przyjęcia pacjentów z poza bazy w trybie ambulatoryjnym. Dziennie trafiało tam około 150 afgańskich pacjentów. Szpital posiadał oprócz ambulatorium, bloku operacyjnego i części szpitalnej z kilkudziesięcioma łóżkami m.in. gabinet pediatryczny, chirurgiczny, ortopedyczny, okulistyczny, ginekologiczny oraz stomatologiczny.

07-10.06. – wycieczka kadry i pracowników WCKMed. na Mazury. Uczestnicy wycieczki zwiedzili: miasteczko Mrongoville, zoo safari, stację badawczą PAN w Popielnie, wioskę wikingów Galindię, Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce i Wilczy Szaniec. Niezapomnianą atrakcją był spływ kajakami rzeką Krutynią, w czasie którego można było podziwiać malownicze uroki Mazur.

21.06. - obchody jubileuszu 90-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim i 20-lecia przejęcia jego tradycji przez Wojskową Akademię Medyczną pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Obchody organizował:

 • Zarząd Koła im. gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy WP w Łodzi,
 • Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji twórców, organizatorów, nauczycieli, dowódców i podchorążych Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim, po której odsłonięto tablicę pamiątkową w Kościele Parafii Wojskowej Garnizonu Łódź. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem szkolnictwa medycznego i patrona WAM. Uczestnicy mogli zapoznać się ze sprzętem wojskowo - medycznym WCKMed., szkoleniem ratowników w ramach kursu CLS oraz organizacją pomocy medycznej I poziomu. Uroczystości zakończyło spotkanie pokoleń medyków wojskowych z podchorążymi korpusu medycznego.

 22.06. - wernisaż prac pana Andrzeja Konstantynowicza pod tytułem „Senne krajobrazy”. Autor zdjęć zaprezentował dodatkowo pokaz slajdów prezentujących kolekcję własnych prac. Uczestnicy wystawy mogli jako pierwsi zapisać się do komputerowej bazy SOWA, za pomocą której w czerwcu biblioteka rozpoczęła wstępne wdrażanie obsługi wypożyczalni na tzw. kontach specjalnych.

 6 -7.07. - wykładowcy Wydziału Dydaktycznego  Centrum oraz członkowie personelu medycznego  zakwalifikowani do składu PKW w Afganistanie (XII zmiana) uczestniczyli w szkoleniu metodycznym w zakresie badania FAST. Badanie to z wysoką czułością ocenia obecność wolnego płynu w jamie otrzewnej bądź osierdziu, a także jako badanie rozszerzone pozwala diagnozować krwawienia w obszarze klatki piersiowej jak i powietrza w jamie opłucnowej. FAST czyli mobilna sonografia ratunkowa polega na ocenie obszarów jamy brzusznej oraz jamy osierdziowej. Średni czas badania wynosi około 3 - 4 minut i jest przewidziany dla pacjentów niestabilnych hemodynamicznie. Przedmiotowe szkolenie potwierdziło zalety badania FAST, a szczególnie jego  dostępność i nieinwazyjność metody, krótki czas trwania, powtarzalność, a także niski koszt.

 30.07-05.08. - ratownicy medyczni plut. Jerzy Kuleczka, st. kpr. Agnieszka Pająk oraz kierowca st. szer. Damian Czupryński brali czynny udział w zabezpieczeniu medycznym Festiwalu ”WOODSTOCK 2012” w Kostrzyniu nad Odrą. Festiwal był dla ratowników Centrum kolejnym wyzwaniem oraz nowym doświadczeniem w ich codziennej pracy i służbie. Pozwolił na praktyczne sprawdzenie umiejętności w zabezpieczeniu medycznym imprez masowych.

 26.07.- w WCKMed.  odbyło się  spotkanie  z przedstawicielami  Fundacji im. Wojskowej  Akademii  Medycznej  w  Łodzi. W spotkaniu wziął udział Komendant Centrum płk lek. Zbigniew Aszkielaniec,  Z-ca Komendanta ppłk mgr Sławomir  Płuciennik  oraz  Prezes  Zarządu  Fundacji płk w rez. prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki. W trakcie spotkania doszło do  podpisania  Porozumienia  o  współpracy  pomiędzy  WCKMed.  a  Fundacją  im. WAM.  Porozumienie  określiło wzajemną  współpracę  w  następujących obszarach:

 • obronności  państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 • ratownictwa i ochrony ludności.
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dokonań wojskowej służby zdrowia oraz wojskowego szkolnictwa medycznego.

09.08. - Komendant Centrum płk lek. Zbigniew Aszkielaniec zorganizował zbiórkę kadry zawodowej i pracowników wojska Centrum w związku ze skierowaniem st. chor. Andrzeja Piątkowskiego oraz st. sierż. Rolanda Paszkiewicza do pełnienia służby w składzie XII zmiany PKW Afganistan. Jest to kolejna grupa żołnierzy WCKMed , którzy zostali zakwalifikowani i skierowani do służby w składzie PKW.

14.08. - odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem żołnierzy oraz pracowników wojska z okazji Święta Wojska Polskiego. Odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o nadaniu żołnierzom oraz pracownikom wojska odznaczeń resortowych. Odczytano również okolicznościowy Rozkaz Komendanta Centrum, w którym Komendant podziękował całemu stanowi osobowemu za realizację bieżących zadań służbowych, przekazał życzenia świąteczne oraz wyróżnił 25. żołnierzy zawodowych i 41 pracowników wojska.

15.08. - wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” wyróżniona została ppłk dr n. med. Marzanna Rosińska Szef Wydziału Dydaktycznego Centrum za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu wiedzy na temat wojskowego ratownictwa medycznego.

03.09. – biblioteka WCKMed. rozpoczęła komputerowe wypożyczanie książek w oparciu o program SOWA. Czytelnikom założono elektroniczne konta, a wypożyczone pozycje zostały wprowadzone do systemu za pomocą czytnika kodów kreskowych. Wprowadzony system usprawnił pracę biblioteki od wyszukiwania książek według różnych kryteriów (autor, ilustrator, wydawca, ISBN, hasło przedmiotowe) do wysyłania monitów drogą elektroniczną czytelnikom, którzy przetrzymują pozycje.

06.09. - po raz pierwszy zaplanowano uroczystości z okazji dorocznego Święta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego. Patronat honorowy objął Marszałek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Witold Stępień. Obchody poprzedziła Msza Święta w intencji Centrum odprawiona w Kościele Parafii Wojskowej Garnizonu Łódź. W uroczystym apelu uczestniczyli m. in.:

 • Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia  płk lek. Piotr Dzięgielewski,
 • Wojewoda Łódzki  Jolanta Chełmińska,
 • gen. dyw. Mirosław Różański dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Obronnej MON,
 • gen. bryg. Marek Sokołowski dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej,
 • przedstawiciele służb mundurowych Ziemi Łódzkiej i kapelani wojskowi,
 • rektorzy, profesorowie i pracownicy byłej WAM,
 • komendanci, żołnierze i pracownicy byłego Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych i Szkoły Podoficerskiej Służb Medycznych,
 • delegacje Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, szkół i organizacji społecznych.

Odczytano rozkazy okolicznościowe Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i  Komendanta Centrum oraz wręczono wyróżnienia żołnierzom i pracownikom wojska. Po raz pierwszy w historii Komendant Centrum nadał odznakę pamiątkową WCKMed. za zasługi dla Centrum i uhonorował pamiątkowym ryngrafem wykonanym na wzór tej odznaki. Po defiladzie odbył sie dynamiczny pokaz ewakuacji medycznej z pola walki z użyciem WEM KTO "Rosomak". Szef Inspektoratu-Szef Służby Zdrowia WP płk Piotr Dzięgielewski oraz były Szef Inspektoratu gen.  w rez.  dr  n.  med.  Andrzej Wiśniewski dokonali uroczystego otwarcia Ośrodka Szkolenia Praktycznego. Po zakończeniu części oficjalnej serwowano wojskową grochówkę i zorganizowano spotkanie integracyjne.

14.09.- w nawiązaniu do obchodów Święta Centrum w bibliotece Wydziału Dydaktycznego, zorganizowano wystawę pt. ”Wspólnie tworzymy historię Centrum”. Inicjatorem wystawy była pani mgr Agnieszka Gozdalik (starszy bibliotekarz), która wspólnie z panią mgr Haliną Piecuch (kustosz -kierownik biblioteki) przygotowały tematyczną ekspozycję. Prezentowane zdjęcia, materiały prasowe i kronikarskie z minionych 10-ciu lat historii Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych, Szkoły Podoficerskiej Służb Medycznych oraz Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających. Były okazją do wspomnień wielu ważnych oraz ciekawych wydarzeń z życia tych jednostek szkolnictwa wojskowego.

05-07.10. – wycieczka kadry i pracowników Centrum do Białego Dunajca. Zgodnie z programem zwiedzono park miniatur w Ogrodzieńcu, zorganizowano wjazd na Kasprowy Wierch oraz spacer po Krupówkach w Zakopanem. Zwiedzono również Ojcowski Park Narodowy.

04-21.09. - na największym poligonie w Europie (m. Grafenwohr w Niemczech) szkolili się wykładowcy i instruktorzy Wydziału Dydaktycznego Centrum kpt. lek. Paweł Sikorski, chor. szt. Mariusz Jasiński oraz  plut. Jerzy Kuleczka. W trakcie kursu „Expert field medical badge” żołnierze przeszli intensywne szkolenie medyczne i poligonowe z wykorzystaniem sprzętu armii USA (m.in. Stryker Medical Evacuation Vehicale  oraz EVAC  M 998 Hummer). Program kursu obejmował  szkolenie w zakresie przygotowania i oznaczenia lądowisk oraz wzywania Medavac, nadawania 9-liniowego meldunku Medevac i ewakuację rannych z pola walki różnymi sposobami. Kurs zakończył się marszem na 12 mil w pełnym oporządzeniu (ok. 35kg).

24.09. - Komendant Centrum płk lek. Zbigniew Aszkielaniec zorganizował zbiórkę kadry zawodowej i pracowników wojska Centrum w związku ze skierowaniem plut. Moniki Trajdos do pełnienia służby w składzie XII zmiany PKW Afganistan. Żołnierzowi zostały powierzone obowiązki związane z zabezpieczeniem medycznym w bazie Ghazni.

08-10.10. - zespół oficerów Sztabu Generalnego WP przeprowadził kontrolę Centrum w obszarze pokojowego funkcjonowania z uwzględnieniem działalności szkoleniowo-metodycznej.

08-11.11. - obchody Narodowego Święta Niepodległości:

 • Komendant Centrum uczestniczył 8 listopada w uroczystościach na szczeblu Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie.  Postanowieniem Prezydenta RP płk lek. Zbigniew Aszkielaniec został uhonorowany medalem „Gwiazda Iraku” za uczestnictwo w VIII zmianie PKW oraz złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” nadanym przez Ministra Obrony Narodowej,
 • w Centrum odbyła się uroczysta zbiórka (9 listopada) z okazji Święta, na której zostały wręczone medale resortowe żołnierzom i pracownikom wojska, odczytano rozkaz Komendanta Centrum o udzielonych wyróżnieniach i przekazano życzenia z okazji tego Święta,
 • 11 listopada żołnierze i pracownicy Centrum uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości na terenie miasta Łodzi. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w Katedrze Archidiecezji Łódzkiej z udziałem parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej, przedstawicieli władz wojewódzkich , miejskich i samorządowych. Na terenie łódzkiej Manufaktury żołnierze z WCKMed. prezentowali sprzęt wojskowo-medyczny oraz uczyli licznie przybyłych łodzian udzielania pierwszej pomocy.

17-29.11.- 182. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego i obchody Dnia
Podchorążego:

 • w restauracji "Belweder" odbył się 17 listopada III Bal Podchorążego, którym rozpoczęto uroczystości z tej okazji nawiązując do tradycji swoich poprzedników z byłej Wojskowej Akademii Medycznej,
 • delegacje Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM i Centrum w dniu 28.11. złożyły kwiaty pod pomnikiem Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim, a następnie odprawiona została w Kościele Garnizonowym Msza Święta w intencji podchorążych,
 • pięcioosobowa delegacja podchorążych korpusu medycznego uczestniczyła w warszawskich uroczystościach (29.11.) z udziałem Prezydenta RP i kierownictwa resortu obrony narodowej,
 • podczas uroczystego caprztyku w Centrum, przy płonących pochodniach, uhonorowano wyróżniających się podchorążych nadając im m. in.- po dziesięcioletniej przerwie- tytuł i odznakę "Wzorowy Podchorąży",
 • w trakcie caprztyku- symbolicznym przecięciem wstęgi przez Szefa Inspektoratu- Szefa Służby Zdrowia WP, Komendanta Centrum i Starostę II roku studiów- uroczyście otworzono nowy obiekt przeznaczony do zakwaterowania podchorążych,
 • pododdział podchorążych I roku studiów uczestniczył na łódzkim Starym Rynku w uroczystym Apelu, który zorganizował Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi,
 • obchody Dnia Podchorążego zakończono uroczystym posiłkiem z udziałem zaproszonych gości.

Kształcenie i szkolenie w 2012 r. - w różnych formach szkolenia w WCKMed. oraz szkoleniu organizowanym we współdziałaniu z innymi jednostakami organizacyjnymi uczesniczyło łącznie 1600 osób, w tym:

 • 304. podchorążych KO medycznego,
 • 1214. żołnierzy zawodowych - słuchaczy kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i specjalistycznych,
 • 82. strzelców ZS "STRZELEC".

 


 

 Opracował:                                                         
płk w rez. dr n. hum. Czesław MARMURA 
ppłk mgr Sławomir PŁUCIENNIK

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych